میخ آلومینیومی چادر کوهنوردی

تماس بگیرید

طول میخ 20 سانتی متر

آلومینیوم بسیار سبکی