میخ آلومینیومی چادر کوهنوردی

18,000 تومان

طول میخ 20 سانتی متر

آلومینیوم بسیار سبکی

میخ آلومینیومی چادر کوهنوردی

18,000 تومان