تیرک آلومینیومی چادر کله گاوی Pekynew

360,000 تومان699,000 تومان

  • طول عصایی: ۴۳ سانتی متر
  • تعداد عصایی: ۹ عدد
  • مقدار تو رفتگی هر قطعه در دیگری (نری،مادگی): ۳.۷ سانتی متر
  • تعداد عصاهایی که تو رفتگی دارند (نری،مادگی): ۸ عدد
  • ابعاد کل نهایی: (۹×۴۳)_(۸×۳.۷)=۳۵۷.۴ سانتی متر
  • ابعاد جمع شده: 5*5*43 سانتی متر
صاف
تیرک آلومینیومی چادر
تیرک آلومینیومی چادر کله گاوی Pekynew