انتخاب چادر کوهنوردی خوب

انتخاب چادر کوهنوردی

با توجه به گزارشی ک خبر نگاران نبض بازار برای چادر کوهنوردی تهیه کرده اند ، چادرهای کوهنوردی از نظر کاربرد ، وزن و شکل ظاهری به 6 دسته تقسیم می شوند که در ادامه ذکر میشود.

1-چادر های گنبدی : چادر های گنبدی جزء پر فروش و پر طرفدار ترین چادر های بازار به حساب می آیند و به صورت ترکیبی از پارچه های منعطف پلاستیکی و آلیاژی ساخته می شوند . چادر های گنبدی سبک و جادار هستند و هر چه اندازه شان بزرگ تر میشود مقاومتشان کم تر میشود

 

2- چادرهای جئودزیک : این چادرها از خانواده چادرهای گنبدی هستند اما از نظر مقاومت تحمل بالاتری در مقابل باد و طوفان دارند .

چادر کوهنوردی

3-چادرهای چهارچوبی : این چادر ها به شکلی هستند که داخلشان با تیرک هایی از جنس استیل برای کارهای مختلفی مثل خواب ، آشپزی و… قسمت بندی شده اند.

4-چادرهای مثلثی : این نوع چادر ها از دو تیرک عمودی در ابتدا و انتها و یک تیرک افقی که روی این دو سوار می شود تشکیل شده اند ، چادرهای مثلثی در مقابل باد و طوفان به شدت مقاوم اند اما از پهلوها ثبات بالایی ندارند .

چادر مثلثی
چادر مثلثی

5-چادرهای تونلی : این چادرها که به حلقه ای نیز معروف هستند از چند تیرک به صورت حلقه ای که عرض چادر را در بر می گیرند تشکیل شده است ، چادرهای تونلی وزن سبک و محیط جاداری دارند .

چادر تونلی
چادر تونلی

6-چادرهای رو در رو : این چادرها به دوبخش تقسیم می شوند که بخش اول حالت نشیمن و بخش دوم مناسب خواب است .

رو در رو
رو در رو

نکات دیگری هم در مورد چادر کوهنوردی مناسب هست که باید مورد توجه قرار بگیرد :

ظرفیت چادر کوهنوردی : تعداد افرادی که قرار است داخل چادر بخوابند .

 فصل مورد استفاده : طراحی و ساخت چادر رابطه مستقیمی با شرایط آب و هوایی که قرار است مورد استفاده قرار بگیرد دارد .

 وزن چادر کوهنوردی : کیلوگرم باری که حمل می کنید در ازای پولی که پرداخت کرده اید.

 زیست پذیری چادر کوهنوردی : راحتی و آسودگی که ناشی از طراحی و ویژگی های چادر می باشد .

اﻧﻮاع جنس لایه های چادر کوهنوردی :

ﭼﺎدر دو ﭘﻮش :  ﺗﻀﺎد ﺑﯿﻦ ﺿﺪ آب و ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻮدن ﭼﺎدر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺎدرﻫﺎی دو ﭘﻮش ﺣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻮش داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و از ﺟﻨﺲ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ و ﺿﺪ آب ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻮش داﺧﻠﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ از ﻣﯿﺎن آن ﻋﺒﻮر و از ﭼﺎدر ﺧﺎرج ﺷﻮد . ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن از ﮐﻞ ﭼﺎدر و ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺪ آب اﺳﺖ ، اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎران داﺧﻞ ﭼﺎدر ﺷﻮد و ﺑﺨﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻔﺲ را ﺟﻤﻊ و ﺑﯿﻦ دو ﺟﺪار ﭼﺎدر آﻧﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ آب ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮش داﺧﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺎس آب ﺑﻪ درون ﭼﺎدر ﻧﺸﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺎدر ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺳﺪ و ﮐﻞ ﭼﺎدر و ورودی آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ و ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎدر ﻣﯽﺧﻮرد ﺑﺎﺷﺪ .

ﭼﺎدر تک پوش : اﯾﻦ ﻧﻮع ﭼﺎدرﻫﺎ ﻓﻘﻂ از ﯾﮏ ﭘﻮش ﺿﺪ آب –  ﺗﻨﻔﺴﯽ درﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﭘﺎرﭼﻪ اﯾﻦ ﭼﺎدر ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﻪ ﻻﯾﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻻﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﻧﺎﯾﻠﻮن اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﭼﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و ﻻﯾﻪ ﻣﻤﺒﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﯽ را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﻻﯾﻪ ﻣﻤﺒﺮاﻧﯽ آب و رﻃﻮﺑﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را دﻓﻊ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮد . ﻻﯾﻪ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﺮﮐﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻏﺬ ﺧﺸﮏﮐﻦ رﻃﻮﺑﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ.

مزیت ﻫﺎی ﭼﺎدر دو ﭘﻮش و ﺗﮏ ﭘﻮش :

ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ مزیت ﭼﺎدرﻫﺎی ﺗﮏ ﭘﻮش وزن ﮐﻢ آﻧﻬﺎﺳﺖ (ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ۳/۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای یک ﭼﺎدر ۲ ﻧﻔﺮه) . اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎدﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ، ﺳﺎﮐﺖﺗﺮ از ﭼﺎدرﻫﺎی دو ﭘﻮش ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﭼﺮا ﮐﻪ ﭘﻮش ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎد ﺑﻪ ﭘﻮش داﺧﻠﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﭼﺎدرﻫﺎی ﺗﮏ ﭘﻮش ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی آﻧﻬﺎﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺑﺎراﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﺧﻮد رﻃﻮﺑﺖ را ﺟﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪ . زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺮارت ﺧﺎرج ﭼﺎدر ﭼﻨﺪ درﺟﻪ ﺳﺮدﺗﺮ از ﻫﻮای داﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻤﺒﺮان ﺧﻮب ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ . اﯾﻦ اﺧﺘﻼف درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺮون و داﺧﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رﻃﻮﺑﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﯾﻮاره ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮد .

چادر کوهنوردی ازنظر اندازه و سایز :

ﭼﺎدر دو ﻧﻔﺮه : اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ دارای اﻧﻌﻄﺎف در وزن و ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﺟﺎن پناه ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ ﭼﺎدرﻫﺎ ۳ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺨﻮاﺑﻨﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ به صورت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﭼﺎدر، ﻇﺮﻓﯿﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭼﺎدر دو ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ۲ ﻧﻔﺮ در ﺣﺎﻟﺖ دراز ﮐﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ ۴ ﻧﻔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ داﺧﻞ ﭼﺎدر ﺑﻨﺸﯿﻨﻨﺪ. ﭼﺎدرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ۳-۲ ﻧﻔﺮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﻮاب دو ﺑﺰرﮔﺴﺎل و ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻌﻤﻮﻻْ ﻓﻀﺎی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﺨﺺ در ﭼﺎدر ۱۵۰*۱۵۰ ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

چادری که شما در سفر هایتان از آن استفاده میکنید و محافظ شماست ، با کوله باری از خاطرات شما در طبیعت پر می شود . خانه ی شما در دره ها ، چادریست که علاقمندان به طبیعت بیشترین وقت خود را از میان سایر تجهیزات صرف انتخاب و خرید آن میکنند . قبل از انتخاب هر وسیله ای و قبل از بستن کوله بار خود برای سفر ، مهم ترین ابزار شما چادر کوهنوردی است . که وزن آن بسیارهائز اهمیت است پس در انتخاب خرید خود دقت کنید .

با خودتان صادق باشید تا چه اندازه میتوانید ازچدر خود مراقبت کنید : چادرتان را پشت وانت بار خود حمل می کنید تا محل کمپی که میخواهید مستقر بشوید؟ یا اینکه تا مسیری طولانی و تا یک روستای دور افتاده آنرا با خود ببرید؟ مسافت راهی که چادر را حمل میکنید چه مقدار است؟ تقریبا یک کیلوگرم به اندازه یک نفر حالت استاندارد می باشد . که این مقدار در مسافت های طولانی تر کاهش مییابد ، زیرا اگر وسایل سنگینی انتخاب کنید شرایط  کوهنوردی شما سخت تر و دشوارتر میشود . اما اگر به سفری می روید که وسایل خود را با ماشین حمل میکنید تقریبا از لحاظ وزن مشکلی نخواهید داشت .

آب و هوا و شرایط جوی عمومی منطقه ی کمپ خود را بررسی کنید . اگر در فصل گرما و به منطقه ای با آفتاب زیاد سفر میکنید تهویه ی هوا برای شما حرف اول است . و اگر در هوای سرد کمپ میزنید ، اینکه چادر شما از مرغوب ترین مواد ساخته شده باشد تا سرما را عبور ندهد مهمترین اولویت شما در انتخاب چادر است . یا مثلا در هوای برفی چگونه کمپ میزنید ؟ باید تمام این موارد را به دقت بررسی کنید .

چه تعداد افراد در آن چادر بستر میکنند ؟ هر نفر مساحت حدود دو متر را اشغال میکند که به اندازه ی دنج ترین فضای ممکن برای یک انسان است . در نظر داشته باشید افراد چاق تر یا قد بلند تر کمی از استاندارد های یاد شده فضای بیشتری را برای استراحت نیاز دارند . آیا حیوان خانگی خود را در سفر همراه خود میبرید ؟ بچه هایتان چطور ؟ پس بهتر است به فکر این جوانب هم باشید .

و در آخر برای مطمئن شدن از یادگیری باز و بست کردن چادر ، قبل از این که به طبیعت پا بگذارید ، یک بار چادر را در خانه باز کنید . چادرهای مستقل ، چادرهایی هستند که برای برپایی نیازی به میخ زدن ندارند که برپایی و جابه جایی اون ها بسیار راحته (کافیست چادر را بلند کنید و به مکان مورد نظر جابه جا کنید). بیشتر چادرها به این دلیل مستقل هستند ، اگرچه چادرهای غیر مستقل سبک ترند ، چرا که نیاز نیست هسته اصلی چادر به اندازه چادرهای مستقل ، صلب و محکم باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × سه =