قیمت درج شده برای عصاهای اسنوهاک برای یک عدد می باشد.